Ovládněte INCONTERMS a ušetřete na mezinárodním obchodu!

Incoterms

Cena v Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) jsou standardizované obchodní podmínky, které definují rozdělení nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupujícím v mezinárodním obchodě. Cena v Incoterms určuje, do jaké míry se prodávající podílí na dopravě a dalších nákladech spojených s dodáním zboží. Existuje 11 různých Incoterms, z nichž každý má jiný dopad na cenu.

Například cena EXW (ze závodu) znamená, že kupující hradí veškeré náklady a rizika od okamžiku, kdy zboží opustí sklad prodávajícího. Na druhé straně cena DDP (doručeno s placeným clem) znamená, že prodávající hradí veškeré náklady a rizika až do okamžiku, kdy je zboží doručeno kupujícímu v cílové destinaci.

Při sjednávání ceny v Incoterms je důležité zvážit faktory, jako je vzdálenost, způsob dopravy a pojištění. Volba správného Incoterms může mít významný dopad na celkové náklady na zboží a na plynulý průběh obchodní transakce.

Platba a Incoterms

Při sjednávání mezinárodní přepravy je důležité věnovat pozornost nejen ceně, ale také platebním podmínkám a Incoterms. Tyto dva faktory úzce souvisí a ovlivňují, kdo nese riziko a náklady spojené s přepravou.

Platební podmínky definují, kdy a jakým způsobem bude platba za zboží provedena. Mezi nejběžnější platební metody patří platba předem, dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody pro kupujícího i prodávajícího.

Incoterms (International Commercial Terms) jsou mezinárodně uznávané obchodní podmínky, které definují rozdělení nákladů a rizik mezi kupujícím a prodávajícím. Existuje 11 různých Incoterms, z nichž každý má specifické podmínky pro nakládku, přepravu, pojištění a celní odbavení. Mezi nejčastěji používané Incoterms patří EXW (ze závodu), FCA (dopravce volný), CPT (přeprava placena do), CIP (přeprava a pojištění placeny do), DAP (doručeno na místo) a DDP (doručeno s proclením).

Správná volba platebních podmínek a Incoterms je klíčová pro minimalizaci rizik a zajištění hladkého průběhu mezinárodní přepravy. Doporučuje se konzultovat výběr s odborníky na mezinárodní obchod, kteří vám pomohou zvolit nejvhodnější variantu pro vaši konkrétní situaci.

Riziko a Incoterms

Incoterms neboli Mezinárodní obchodní podmínky hrají klíčovou roli při definování odpovědnosti za riziko během přepravy zboží. Každý Incoterm specifikuje, kdy se riziko ztráty nebo poškození zboží převádí z prodávajícího na kupujícího.

Volba správného Incotermu je proto zásadní pro obě strany obchodního vztahu. Například, pokud prodávající preferuje minimální riziko, může zvolit Incoterm EXW (ze závodu), kde jeho odpovědnost končí předáním zboží kupujícímu v jeho vlastních prostorách. Naopak, kupující preferující větší kontrolu nad přepravou by mohl zvolit Incoterm DDP (doručeno s placeným clem), kde prodávající nese veškeré náklady a rizika až do dodání zboží do předem určeného místa v zemi kupujícího.

Neexistuje jeden "nejlepší" Incoterm, protože volba závisí na konkrétních podmínkách obchodu. Důležité je, aby se obě strany předem dohodly na Incotermu a jeho důsledky jim byly jasné.

DPH a Incoterms

Incoterms neboli Mezinárodní obchodní podmínky jsou klíčovým prvkem mezinárodního obchodu. Stanovují, kdo hradí náklady na dopravu, pojištění a clo a kdo nese riziko za zboží během přepravy. Co je ale důležité pro plátce DPH v České republice, je fakt, že Incoterms ovlivňují i místo plnění pro účely DPH.

Například, pokud česká firma nakupuje zboží z jiného státu EU a použije se Incoterm EXW (ze závodu), místem plnění pro DPH je Česká republika. To znamená, že česká firma bude muset provést reverse charge, tedy sama si vypočítat a odvést DPH. Naopak, pokud se použije Incoterm DAP (doručeno na místo vykládky), místem plnění je stát dodavatele a česká firma DPH v ČR neřeší.

Je proto nezbytné, aby si plátci DPH vybírali Incoterms s ohledem na jejich dopad na DPH a konzultovali je se svým daňovým poradcem.

Doprava a Incoterms

Při mezinárodním obchodu je zásadní vědět, kdo hradí a organizuje přepravu a kdy se zboží stává odpovědností kupujícího. K tomu slouží Incoterms (International Commercial Terms), mezinárodně uznávaná pravidla pro výklad obchodních doložek.

Existuje 11 různých Incoterms, které definují povinnosti prodávajícího a kupujícího, jako je například organizace přepravy, pojištění zboží, celní odbavení a odpovědnost za škody. Mezi nejběžnější Incoterms patří EXW (Ex Works), kdy prodávající předává zboží kupujícímu ve svém skladu, a DDP (Delivered Duty Paid), kdy prodávající hradí veškeré náklady a rizika až do dodání zboží do místa určení.

Správná volba Incoterms je klíčová pro obě strany obchodu. Ovlivňuje cenu zboží, rozdělení rizik a administrativní zátěž. Proto je důležité zvolit Incoterms, který nejlépe vyhovuje konkrétní transakci a dohodnout se na něm s druhou stranou.

Pojištění a Incoterms

Pojištění a mezinárodní obchodní podmínky Incoterms spolu úzce souvisí. Incoterms definují, kdo je zodpovědný za pojištění zboží během přepravy. Některé Incoterms, jako například CIF nebo CIP, ukládají prodávajícímu povinnost zajistit pojištění zboží. Naopak, u Incoterms jako EXW nebo FCA je zodpovědnost za pojištění na kupujícím.

Je důležité si uvědomit, že Incoterms neurčují rozsah pojištění. Prodávající i kupující by se měli ujistit, že zvolené pojištění odpovídá jejich potřebám a rizikům spojeným s konkrétní přepravou. Doporučuje se konzultovat podmínky pojištění s odborníkem, aby nedošlo k nepříjemným překvapením v případě pojistné události.

Volba správného Incoterms

Správná volba Incoterms je klíčová pro hladký průběh mezinárodního obchodu. Každý Incoterm definuje, kdo hradí náklady na dopravu, pojištění a celní formality. Zároveň určuje místo předání zboží a s ním spojená rizika.

Při výběru Incoterms zvažte několik faktorů. Důležitá je vaše pozice – prodávající nebo kupující. Dále zohledněte typ přepravy (námořní, letecká, silniční), destinaci a ochotu nést rizika a náklady.

Prodejci obvykle preferují Incoterms s minimálními povinnostmi, jako je EXW (Ex Works). Naopak kupující upřednostňují Incoterms s komplexnějšími službami, například DDP (Delivered Duty Paid), kde prodávající zařizuje vše až do dodání zboží do cílové destinace.

Neexistuje univerzálně „nejlepší“ Incoterm. Vždy záleží na konkrétní situaci a dohodě mezi obchodními partnery. Pečlivě zvažte všechny aspekty a vyberte Incoterm, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a minimalizuje vaše rizika.

Publikováno: 15. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Vlastimil Procházka

Tagy: incoterms | mezinárodní obchod