Pohledávka: Kdy se z ní stává noční můra?

Pohledávka

Pohledávka: Co to je?

Pohledávka je v podstatě právo věřitele požadovat od dlužníka splnění určitého závazku. Tímto závazkem bývá nejčastěji zaplacení dlužné částky, ale může se jednat i o dodání zboží, provedení práce či zdržení se určité činnosti. Věřitel má právo domáhat se splnění pohledávky soudní cestou, pokud dlužník neplní dobrovolně.

Pohledávky vznikají nejčastěji na základě smluv, ať už se jedná o kupní smlouvu, smlouvu o dílo nebo třeba smlouvu o úvěru. Zákon však umožňuje vznik pohledávky i z jiných právních důvodů, například z bezdůvodného obohacení nebo z protiprávního jednání.

Pohledávky jsou v dnešní době běžnou součástí obchodního styku a představují významný finanční nástroj. Je proto důležité jim rozumět a vědět, jak s nimi pracovat.

Typy pohledávek

Pohledávky můžeme rozlišovat podle různých kritérií. Mezi nejběžnější patří dělení podle:

Předmětu plnění:

Pohledávky peněžité: Nejčastější typ, kdy věřitel požaduje od dlužníka zaplacení určité sumy peněz.

Pohledávky nepeněžité: Věřitel požaduje od dlužníka něco jiného než peníze, například dodání zboží nebo provedení služby.

Dlužníka:

Pohledávky za fyzickými osobami: Dlužníkem je fyzická osoba, například zákazník e-shopu.

Pohledávky za právnickými osobami: Dlužníkem je právnická osoba, například společnost s ručením omezeným.

Doby splatnosti:

Pohledávky krátkodobé: Splatnost do jednoho roku.

Pohledávky dlouhodobé: Splatnost delší než jeden rok.

Způsobu zajištění:

Pohledávky nezajištěné: Nejsou zajištěny žádným majetkem dlužníka.

Pohledávky zajištěné: Jsou zajištěny například zástavním právem k nemovitosti.

Správné rozlišení typu pohledávky je důležité pro její efektivní správu a vymáhání.

Vznik a zánik pohledávky

Pohledávka, tedy právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění, nevzniká jen tak z ničeho. Její zrod je obvykle spojen s uzavřením smlouvy, ať už se jedná o kupní smlouvu, smlouvu o dílo nebo třeba o půjčku. Zákon ale umožňuje vznik pohledávky i z jiných právních skutečností, jako je například bezdůvodné obohacení nebo způsobená škoda.

Stejně jako se pohledávka rodí, může i zaniknout. Nejčastějším důvodem je splnění dluhu, tedy když dlužník řádně a včas uhradí, co je mu uloženo. K zániku ale může dojít i jinak, například započtením, prominutím dluhu nebo uplynutím promlčecí lhůty. Je důležité si uvědomit, že zánikem pohledávky zaniká i právo věřitele domáhat se svého nároku.

Správa a vymáhání pohledávek

Správa a vymáhání pohledávek představuje důležitou součást podnikání. Včasné a efektivní řešení nezaplacených faktur je klíčové pro udržení zdravé finanční situace firmy. Existuje několik způsobů, jak k problematice přistupovat. V první řadě je vhodné pokusit se o mimosoudní vyrovnání. To zahrnuje kontaktování dlužníka, zaslání upomínek a případně i dohodu o splátkovém kalendáři. Pokud mimosoudní řešení není úspěšné, je možné obrátit se na soud. V takovém případě je vhodné využít služeb advokáta, který pomůže s přípravou podkladů a zastupováním v soudním řízení. Soudní cesta je sice nákladnější, ale v mnoha případech vede k úspěšnému vymožení pohledávky. Prevence vzniku problematických pohledávek je neméně důležitá. Důkladná kontrola bonity klientů před uzavřením obchodu, jasně definované obchodní podmínky a včasné vystavení faktur s dostatečným předstihem mohou výrazně snížit riziko nezaplacení.

Pohledávky a účetnictví

Pohledávky, tedy peníze, které nám dluží naši odběratelé, představují důležitou součást podnikového majetku. Jejich správné účtování a řízení je proto klíčové pro finanční zdraví každé firmy.

Základní pravidla pro účtování pohledávek upravuje zákon o účetnictví a související předpisy. Pohledávky se obvykle účtují v nominální hodnotě, tedy ve výši, na které jsme se s odběratelem dohodli. Důležité je také správně evidovat datum uskutečnění zdanitelného plnění, které ovlivňuje okamžik odvodu DPH.

Nezaplacené pohledávky bohužel patří k podnikání a je potřeba s nimi počítat. V případě, že odběratel neuhradí fakturu včas, je nutné začít pohledávku aktivně řešit. K tomu slouží upomínky, případně vymáhání prostřednictvím specializovaných firem.

Pro minimalizaci rizik spojených s nezaplacenými pohledávkami je vhodné zavést systém řízení kreditního rizika. Ten by měl zahrnovat kontrolu bonity odběratelů, stanovení platebních podmínek a limitů a pravidelné sledování platební morálky.

Rizika spojená s pohledávkami

S investováním do pohledávek se pojí určitá rizika, která je před finálním rozhodnutím nutné zvážit. Jedním z nich je riziko nezaplacení dluhu ze strany dlužníka. I přes důkladnou analýzu bonity dlužníka se může stát, že se dostane do finančních potíží a nebude schopen dostát svým závazkům. Dalším rizikem je riziko likvidity. Prodej pohledávky před datem splatnosti může být obtížný, a to zejména v případě, že je dlužník málo známý nebo má špatnou platební morálku. Investoři by si také měli být vědomi rizika úrokových sazeb. Pokud se úrokové sazby po nákupu pohledávky zvýší, může to snížit její tržní hodnotu. Konečně, investování do pohledávek s sebou nese i administrativní náklady spojené s jejich správou a vymáháním.

Pohledávky v podnikání

Pohledávky představují nedílnou součást obchodních vztahů a vznikají v momentě, kdy firma dodá zboží nebo služby, aniž by za ně obdržela okamžitou platbu. Pro podnikatele je klíčové mít systém pro správu pohledávek, který zahrnuje jejich evidenci, fakturaci a včasné vymáhání. Ignorování pohledávek může vést k finančním potížím, proto je důležité aktivně sledovat termíny splatnosti a v případě prodlení kontaktovat dlužníka. Existuje řada nástrojů a postupů, které podnikatelům usnadňují správu pohledávek, jako jsou například fakturační programy, upomínky a v konečné fázi i právní kroky. Preventivní opatření, jako je prověřování bonity klientů a uzavírání smluv s jasně definovanými platebními podmínkami, mohou minimalizovat riziko vzniku problematických pohledávek.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Pavel Novák

Tagy: pohledávka | dluh